CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG GÓI VỈ NHỰA, KHAY NHỰA

MÁY ĐÓNG GÓI VỈ NHỰA, KHAY NHỰA

Máy ép hút định hình, chiết rót, hàn kín khay nhựa tự động

Máy ép hút định hình, chiết rót, hàn kín vỉ nhựa tự động

Máy ép hút định hình, chiết rót, hàn kín ly nhựa tự động

Máy ép hút định hình, chiết rót, hàn kín khuôn nhựa tự động

Máy định hình, chiết rót, hàn kín khay nhựa tự động

Máy định hình, chiết rót, hàn kín vỉ nhựa tự động

Máy chiết rót và hàn kín khay nhựa tự động

Máy chiết rót và hàn kín vỉ nhựa tự động

Máy chiết rót và hàn kín ly nhựa tự động

Máy đóng gói khay nhựa tự động

Máy đóng gói vỉ nhựa tự động

Máy đóng gói ly nhựa tự động

Máy đóng gói khuôn nhựa tự động

Máy định hình khay nhựa

Máy định hình vỉ nhựa

Máy định hình ly nhựa

Máy định hình khuôn nhựa

Máy hàn vỉ nhựa và giấy tự động

Máy ép vỉ nhựa và giấy tự động

Máy dán vỉ nhựa và giấy tự động

Máy đinh hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, dán giấy tự động

Máy đinh hình khay nhựa, đặt sản phẩm, dán giấy tự động

Máy đinh hình khay nhựa, đặt sản phẩm, ép giấy tự động

Máy đinh hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, ép giấy tự động

Máy đinh hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, hàn giấy tự động

Máy đinh hình khay nhựa, đặt sản phẩm, hàn giấy tự động

Máy đóng gói khay nhựa và giấy tự động

Máy hàn khay nhựa và giấy tự động

Máy ép khay nhựa và giấy tự động

Máy dán khay nhựa và giấy tự động

Máy ép vỉ nhựa và giấy tự động

Máy dán vỉ nhựa và giấy tự động

Máy định hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, dán giấy tự động

Máy định hình khay nhựa, đặt sản phẩm, dán giấy tự động

Máy định hình khay nhựa, đặt sản phẩm, ép giấy tự động

Máy định hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, ép giấy tự động

Máy định hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, hàn giấy tự động

Máy định hình khay nhựa, đặt sản phẩm, hàn giấy tự động

Máy đóng gói khay nhựa và giấy tự động

Máy hàn khay nhựa và giấy tự động

Máy ép khay nhựa và giấy tự động

Máy dán khay nhựa và giấy tự động

Máy đóng gói ép khay định hình

Máy dán vỉ nhựa tự động

Máy hàn vỉ nhựa tự động

Máy ép vỉ nhựa tự động

Máy đóng gói ép vỉ định hình

Máy định hình nhiệt khay nhựa

Máy ép hút định hình nhiệt vỉ nhựa

Máy ép hút định hình nhiệt khay nhựa

Máy ép hút định hình vỉ nhựa

Máy ép hút định hình khay nhựa

Máy ép định hình khay nhựa

Máy ép định hình ly nhựa

Máy ép định hình khuôn nhựa

Máy ép định hình cốc nhựa

Máy ép định hình sản phẩm nhựa mỏng

Máy ép định hình sản phẩm nhựa dày

Máy hút chân không định hình sản phẩm nhựa dày

Máy hút chân không định hình sản phẩm nhựa mỏng

Máy hút chân không định hình cốc nhựa

Máy hút chân không định hình khuôn nhựa

Máy hút chân không định hình ly nhựa

Máy hút chân không định hình khay nhựa

Máy hút chân không định hình vỉ nhựa

Máy đóng gói vỉ nhựa và màng nhựa tự động

Máy ép vỉ nhựa và màng nhựa tự động

Máy hàn vỉ nhựa và màng nhựa tự động

Máy dán vỉ nhựa và màng nhựa tự động

Máy đóng gói khay nhựa và màng nhựa tự động

Máy hàn khay nhựa và màng nhựa tự động

Máy ép khay nhựa và màng nhựa tự động

Máy dán khay nhựa và màng nhựa tự động

Máy định hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, dán màng nhựa tự động

Máy định hình khay nhựa, đặt sản phẩm, dán màng nhựa tự động

Máy định hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, ép màng nhựa tự động

Máy định hình khay nhựa, đặt sản phẩm, ép màng nhựa tự động

Máy định hình khay nhựa, đặt sản phẩm, hàn màng nhựa tự động

Máy định hình vỉ nhựa, đặt sản phẩm, hàn màng nhựa tự động

Máy đóng gói vỉ nhựa và giấy tự động

Máy hàn vỉ nhựa và giấy tự động

Máy ép vỉ định hình

Máy ép khay định hình

Máy định hình nhiệt vỉ nhựa

Máy ép định hình vỉ nhựa